Генератор на статии

Безспорно

Един от най-удобните и полезни инструменти в пакет ПАСОСС, който е предназначен за трансфер на данни от външни програми и автоматичното им осчетоводяване, е Генератор на счетоводни статии. Външната програма може да е склад, фактуриране, търговия, производство, СУПТО, работни заплати, виртуално банкиране или друга, от която осчетоводяването на първични счетоводни документи по обичайния начин отнема значителен ресурс – време и труд. Генераторът автоматизира и улеснява този процес.
 • Външна програма

  Данни за прехвърляне

 • Файл данни

  XML или XLS

 • Електронни документи

  Разнасяне на плащания

 • Счетоводство

  Автоматично осчетоводяване

Примери за автоматично осчетоводяване

 1. Покупка на стоки/услуги, с плащане в брой/банково

 2. Продажба на стоки/услуги с плащане в брой/банково; изписване на продадени стоки

 3. Покупка/Продажба на стоки/услуги с валута

 4. Заплати, ДДФЛ, осигуровки

 5. Банкови извлечения, разнасяне на плащания

С ПАСОСС – Генератор получавате

 • автоматично осчетоводени фактури, включително случаите, при които за един първичен документ се записват няколко счетоводни статии;
 • пълен контрол на автоматично генерираните счетоводни операции – сметки, аналитичност, папка на записване, дата на осчетоводяване;
 • автоматична актуализация на списъците Клиенти, Доставчици, Стоки, Услуги, с добавените в процеса на продажба/покупка нови записи от базата данни на другия (външния) програмен продукт;
 • автоматично попълнени Дневници по ДДС;
 • лесно, точно и автоматично осчетоводяване на една от най-досадните операции – плащане в брой;
 • автоматично изписани стоки по приходни фактури;
 • автоматизация на други специфични за вас операции, свързани с първичните счетоводни документи;
 • оптимизирана работа на счетоводителите, без дублиране на действия и с ограничени възможности за грешки;
 • спестено работно време и усилия за рутинни операции, които освобождават ресурс за анализи и планиране на дейността;
 • автоматично осчетоводяване можете да правите толкова често през отчетния период, колкото изисква вашата счетоводна методика: за ежедневна отчетност генерирате всеки ден; ако това не е необходимо можете да преминете на вариант 1 или 2 пъти месечно;
 • статиите за всеки осчетоводен период могат да бъдат (ре)генерирани и записани отново, ако обстоятелствата налагат това;
 • за потребителите на ПАСОСС е-Фактуриране и/или Архивбокс, Генераторът е оптимизиран и безотказно полезен.