Услуги и цени
Лесна и безплатна
20 фактури годишно
За потребители

e-ДОКУМЕНТИ


Общо описание и предимства
Системата за онлайн електронни фактури ПАСОСС – Електронни документи е WEB базирана платформа от пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност на Складовото Стопанство (ПАСОСС) на ЗЕН Електроникс. Разработена е със съвременни средства и технологии в програмна среда ACCREDO АРЕС®. Осигурява възможност за издаване на фактури и други електронни документи от всеки компютър, свързан  в Интернет. Притежава характерният за всички продукти от пакет ПАСОСС изчистен интерфейс с опростена и ясна навигация, който осигурява лека и ефективна работа. Издадените онлайн електронни документи се осчетоводяват напълно автоматично в ПАСОСС-Счетоводство с помощта на Генератор на счетоводни статии.

  възможност за работа на повече служители едновременно, от всеки компютър, свързан с Интернет  персонализирани правата за достъп  доставка на издадена фактура по електронна поща  многофирмен режим на работа – една регистрация, няколко фирми; подписване КЕП  уникални фирмени бланки за електрони документи  автоматично електронна фактура оригинал проформа  кредитно/дебитно известие от електронна фактура  автоматизирано издаване на периодични фактури  безплатна програма за електронни фактури, ако издавате до 20 документа годишно  

Бързо, лесно, отвсякъде

Издавате фактури извън вашия офис, по всяко време, където и да се намирате – от всеки компютър, свързан с Интернет и без инсталация на допълнителен софтуер.

Богат набор документи

Генерирате лесно и удобно проформа-фактура, фактура, кредитно/дебитно известие, приемо-предавателен протокол и/или Сметка и други ...

Приходни и разходни документи

Единна база данни - генерирани електронни приходни документи, архивирани (чрез трансфер, сканиране или ръчно въвеждане) разходни.
Импорт на банкови извлечения. Автоматично разпознаване на партидите, закриване и осчетоводяване.

F.A.Q.

Аз само да попитам …?

Как да започна работа с ПАСОСС - Електронни документи?

ПАСОСС – Електронни документи е online платформа и двете приложения в нея (е-Фактуриране и Ваучер) изискват регистрация за ползване. Регистрацията е безплатна. Всеки новорегистриран потребител получава автоматично и напълно безплатно правo за ползване на системата при условията абонаментен план FREE. Въпреки наложените рестрикции, той осигурява стандартна функционалност, нормална и ефективна работа. Съответства на ДЕМО-версия, но за потребителите, които издават до 20 приходни фактури за период от 12 месеца, това е безплатна програма за електронни фактури.

Научи повече: за потребители на е-Фактуриране ; за потребители на Ваучер.

В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез ПАСОСС е-Фактуриране?

Електронните фактури (всички електронни документи), създавани чрез системата за електронно фактуриране ПАСОСС Електронни документи, представляват файлове във формат PDF. Portable Document Format е най-популярният преносим файлов формат за обмен на документи. Създаден е от Adobe Systems® през 1993 г. и … виж още

Какви електронни документи мога да генерирам?

Приложението е-Фактуриране от уеббазираната платформа ПАСОСС-Електронни документи се изгражда като единна база данни на всички фактури – приходни и разходни. То генерира в цифров формат обичайните приходни първични счетоводни документи: проформа-фактура, фактура (опростена/данъчна), дебитно/кредитно известие … виж още

Необходимо ли е изтегляне и инсталиране на някакъв софтуер за да работи ПАСОСС е-Фактуриране?

Не, за да създавате, обработвате и изпращате електронни фактури и другите електронни документи в ПАСОСС Електронни документи не е необходимо да изтегляте и инсталирате на компютъра си никакви модули или части от нея, нито друг допълнителен софтуер. ПАСОСС е-Фактуриране е 100% web базирана система за … виж още

Колко потребители могат да работят едновременно в системата?

Теоретично, в ПАСОСС е-Фактуриране, като онлайн система за електронни документи, могат да работят едновременно неограничен брой потребители, но практически максималният брой на потребителите в една регистрация се определя от избрания абонаментен план за ползване на програмата. Потребителите в системата имат различни права, … виж още

Необходимо ли е специално обучение за работа с онлайн платформата ПАСОСС - Електронни документи?

Не, не е нужно нищо повече от нормални компютърни умения. Интерфейсът на онлайн система за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране е изчистен, с опростена и ясна навигация до отделните секции. Информацията в профилите (акаунтите) е прегледно подредена. Разработени са улесняващи функции за… виж още

Как се управлява/контролира достъпът на потребителите в системата?

ПАСОСС – Електронни документи, като уеб-базирана онлайн система, осигурява възможност за работа на множество потребители, от множество работни места, от името на множество фирми. За да има ред и по-малко грешки в работата, всеки потребител получава права за достъп, съответстващи … виж още

Как се подписва издаден електронен документ?

Подписването на електронни документи е интересна тема. Самото понятие „електронен документ” интуитивно подсказва, че той най-вероятно изисква и електронен подпис. Да, в системата ПАСОСС е-Фактуриране е предвидена възможност за онлайн подписване от издателя на електронния документ с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като удобен … виж още

Мога ли с една регистрация да издавам фактури за няколко фирми ?

Да, системата за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране позволява многофирмена работа, т.е. всеки потребител в профила си може да превключва вътрешно и да работи (да издава фактури) от името на повече от една фирма. Преминаването от една фирма в друга става лесно … виж още

Мога ли да издам електронна фактура в лева и евро едновременно?

Да. В бизнес практиката при вътрешнообщностни сделки, когато получателят е лице извън страната и от Европейския съюз, системата за онлайн фактуриране ПАСОСС – Електронни документи дава възможност да бъде генериран двувалутен електронен документ в лева (BGN) и евро (EUR) … виж още

Мога ли да автоматизирам издаването на периодични електронни фактури с една и съща стойност?

Да, за случаите, в които периодично се налага издаването на фактури за регулярни плащания – на един и същи клиент, с една и съща стойност, например, месечен наем или абонамент, системата за онлайн фактуриране ПАСОСС – Електронни документи предоставя възможност за пълна автоматизация на процеса … виж още

Какво е архивБокс?

АрхивБокс беше замислено като уеббазирано приложение за електронни разходни счетоводни документи – генерирани от външни приложениея или сканирани от хартиен оригинал. Тази функционалност сега е част от е-Фактуриране (Главно меню > Разходни фактури), което осигурява единен дигитален архив на приходни и разходни документи. Навсякъде в по-старите текстове в този сайт, АрхивБокс да се приема като е-Фактуриране > Разходни фактури.

Какво е OCR и как се ползва в ПАСОСС - Електронни документи?

Оптическото разпознаване на символиOptical Character RecognitionOCR, представлява анализ на сканирани данни (картинка) за разпознаване на символи, вследствие на който изображение може да се преобразува в достъпен и редактируем (достъпен за редакция) текст. В ПАСОСС-Електронни документи обект на OCR са документи (обикновено разходни фактури), които са получени на хартия и трябва да бъдат добавени в дигиталната архивна папка. виж още

Как мога да добавя разходни фактури в ПАСОСС-е-Фактуриране?

Документи в секция Разходни фактури на приложението е-Фактуриране се добавят по два начина – автоматично и ръчно. Тези, които са генерирани в цифров/електронен вид във формат pdf се качват директно, като автоматичното разчитане и разпознаване на различните атрибути е ~100% и намесата на счетоводител е минимална. Оригиналните хартиени разходни документи се качват в приложението след като се сканират във формат pdf. В този случай автоматичното разчитане на атрибутите е по-трудно и трябва да се ползва специализиран софтуер за разпознаване на символи (OCR). Успехът на тази операция зависи от много фактори. В редица случаи по-лесният и по-бърз начин е данните да се въведат ръчно.

Работи ли ПАСОСС-Електронни документи с касов апарат?

Да, двете приложения е-Фактуриране и Ваучер работят с касови апарати. ПАСОСС-Електронни документи беше регистриран като СУПТО по Наредба Н-18 под №377 в регистъра на НАП. След като в края на 2020 г. ВАС отмени съществена част от текстовете на наредбата, тя не беше променена и остана да “виси във въздуха”. Всички функции за работа с касов апарат са описани подробно тук и потребителят може да ги ползва при нужда, като се абстрахира от термина “СУПТО” в изложението.

Мога ли да следя плащанията по фактурите?

Да, и за приходни, и за разходни фактури има функция Плащане, която позволява да се контролират от едно място, лесно и удобно, както платените задължения към Доставчици, така и получените плащания от Клиенти. виж още

Тази фунция може да бъде надградена с Модул Банкови извлечения за автоматично разнасяне на плащанията.

За какво служи модул Банкови извлечения?

Модул Банкови извлечения импортира банкови данни, проверява съответствието между регистрираните дебитни и кредитни банкови операции и (издадените) приходни и (архивираните) разходни първични счетоводни документи, генерира сататии за ПАСОСС-Счетоводство и те се осчетоводяват автоматично. виж още

e-tourist.com


Всички документи в туризма online

Платформата ПАСОСС-Електронни документи има отделно приложение за туризъм, локализирано на домейна e-tourist.eu. То осигурява възможност за създаване и обработка на основните и съпътстващите документи за едно пътуване: оферта, туристически договор, резервации, самолетни билети, всички прилежащи счетоводни документи, контрол на плащанията, трансфер на банкови извлечения. За тази стопанска сфера е особено важно да се работи едновременно от множество компютри, независимо от тяхната географска локация. Веднъж въведени, базовите данни се ползват многократно за автоматично генериране на туристически (и/или счетоводни) документи, които при обичайната работа на ръка се пропускат, заради своята трудоемкост. Осигурени са гъвкави и полезни справки.

Всяка туристическа фирма, в съответствие със своята дейност и организация на работа, да подбере, настрои и ползва желан брой модули, в последователност и по начин, оптимални за конкретните условия. Всеки регистриран оператор получава права, в съответствие със служебните си задължения.

Приложението е синхронизирано и обменя данни в реално време с Amadeus, Galileo и Sabre.

ПАСОСС

компютърно счетоводство

от 1992 година

ЗЕН Електроникс

Екип ПАСОСС

 

И сме най-красиви, и сме най-добри!

Ние се занимаваме само със софтуер. Създаваме и поддържаме пакет ПАСОСС от 1992 г.

Екип ПАСОСС е звено от опитни специалисти, чрез което фирмите „ЗЕН Електроникс“ ООД и „Компютърно счетоводство ПАСОСС“ ООД осигуряват надежден сервиз и развитие на програмите от пакет Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност и Складовото Стопанство.

Обадете ни се
070017353
Пишете ни
pasoss@zen-electronics.com
Информационен бюлетин
абонамент
За потребители
Вход